ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG THE BROKERS

Điều Khoản Và Điều Kiện Đăng Ký Và Sử Dụng Ứng Dụng The Brokers này cùng các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm của Gigantec Media (“Điều Khoản Và Điều Kiện”) áp dụng đối với mọi Người Dùng của Ứng Dụng The Brokers(“Ứng Dụng”) của Công Ty TNHH Gigantec Media (“Gigantec Media”).

Điều Khoản Và Điều Kiện này là thỏa thuận giữa Người Dùng và Gigantec Media, đồng thời, là điều kiện bắt buộc để Người Dùng được đăng ký mở tài khoản trên Ứng Dụng (“Tài Khoản”).

Điều 1: Đăng Ký Tài Khoản và Sử Dụng Ứng Dụng

1.1. Người Dùng chỉ được đăng ký mở Tài Khoản sau khi (i) đã đọc kỹ, hiểu rõ Điều Khoản Và Điều Kiện này; và (ii) đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang chịu các ràng buộc về trách nhiệm, nghĩa vụ theo Điều Khoản Và Điều Kiện này, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm của Gigantec Media, các quy định, chính sách khác của Gigantec Media liên quan đến Ứng Dụng.

1.2. Tài Khoản của Người Dùng được mở dựa trên các thông tin mà Người Dùng cung cấp trực tuyến cho Gigantec Media.

1.3. Với việc mở Tài Khoản, Người Dùng được tham gia các khóa học ảo, các hoạt động, trải nghiệm, trao đổi kiến thức và thông tin qua Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, tìm hiểu kiến thức về ngoại hối, tham gia hội thảo trực tuyến, đọc tin tức thị trường và theo dõi tiến độ khoá học cũng như thực hiện các nhiệm vụ hằng ngày để đạt những phần thưởng ảo. Người Dùng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang với toàn bộ các nội dung, nguyên tắc sử dụng Ứng Dụng và bất kỳ quyết định, chính sách nào khác của Gigantec Media trong từng thời kỳ liên quan đến Ứng Dụng.

1.4. Người Dùng hiểu rằng các thông tin về đầu tư ngoại hối trên Ứng Dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Người Dùng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng Gigantec Media được toàn quyền và chủ động thiết lập, xây dựng, phân bổ và đặt ra các nguyên tắc, quy định liên quan đến các nội dung trên Ứng Dụng và Tài Khoản.

1.5. Người Dùng cam kết vô điều kiện và không hủy ngang rằng Ứng Dụng thuộc quyền sở hữu duy nhất của Gigantec Media, trừ khi Gigantec Media có chính sách và quyết định cụ thể khác. Người Dùng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan nào sẽ không thiết lập, xây dựng, đầu tư và/hoặc phát triển bất kỳ phần mềm, ứng dụng nào tương tự như Ứng Dụng.

Điều 2: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Dùng

2.1. Người Dùng có quyền đăng ký, sử dụng, chấm dứt sử dụng Ứng Dụng phù hợp với chính sách của Gigantec Media tại từng thời điểm.

2.2. Người Dùng có nghĩa vụ bảo mật, lưu giữ thiết bị cài đặt Ứng Dụng và bất kỳ thông tin nào về Ứng Dụng và/hoặc Tài Khoản. Người Dùng phải ngay lập tức thông báo cho Gigantec Media để được hướng dẫn xử lý nếu:

a. Người Dùng phát hiện hoặc nghi ngờ bị mất, thất lạc thiết bị có cài đặt Ứng Dụng.

b. Người Dùng không thể truy cập vào Ứng Dụng hay phát hiện hoặc nghi ngờ tên đăng nhập, mật khẩu Tài Khoản bị tiết lộ, giả mạo, lợi dụng hoặc bị tấn công.

c. Người Dùng phát hiện bất kỳ ứng dụng nào khác có dấu hiệu giả mạo Ứng Dụng.

d. Người Dùng phát hiện bất kỳ vấn đề nào hay các sự cố về mặt nghiệp vụ và/hoặc kỹ thuật liên quan đến sự an toàn trong hoạt động của Ứng Dụng.

2.3. Người Dùng chịu trách nhiệm toàn bộ và bằng chi phí của Người Dùng về các thông tin, dữ liệu, trên Ứng Dụng và/hoặc thông qua Tài Khoản, bao gồm nhưng không giới hạn, tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của thông tin, dữ liệu đó.

2.4. Người Dùng có trách nhiệm đưa ra ý kiến, chia sẻ thông tin thông qua Tài Khoản và/hoặc Ứng Dụng một cách khách quan, độc lập, thiện chí, không gây các tranh cãi và/hoặc mâu thuẫn giữa những người dùng của Ứng Dụng và/hoặc giữa Người Dùng với bất kỳ bên nào. Các thông tin, dữ liệu mà Người Dùng chia sẻ phải bảo đảm đúng đắn và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quy định về bảo mật thông tin của bất kỳ bên nào, đồng thời, không vi phạm đạo đức xã hội, chính sách của Nhà nước và/hoặc pháp luật hiện hành.

2.5. Mọi thông tin, dữ liệu, ý kiến không phù hợp với đạo đức xã hội, chính sách của Nhà nước và/hoặc pháp luật hiện hành đều có thể bị Gigantec Media, trong trường hợp Gigantec Media phát hiện ra, xóa, hủy bỏ và/hoặc khóa Tài Khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn. Tuy nhiên, việc Gigantec Media có phát hiện ra hay không và/hoặc Tài Khoản có bị khóa hay không sẽ không làm thay đổi, giảm bớt hoặc hủy bỏ trách nhiệm của Người Dùng đối với Gigantec Media và/hoặc bên thứ ba và/hoặc pháp luật liên quan.

2.6. Người Dùng không sử dụng Tài Khoản và/hoặc Ứng Dụng để gây ra, phát tán và/hoặc lan truyền bất kỳ loại virus và/hoặc có bất kỳ hành vi, hoạt động nào gây trở ngại hay ảnh hưởng đến Ứng Dụng, những người dùng khác, các phần mềm và/hoặc hệ thống liên quan của Gigantec Media hay bất kỳ bên thứ ba nào.

2.7. Người Dùng không chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao Tài Khoản cho bất kỳ bên nào và dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được Gigantec Media đồng ý trước.

2.8. Người Dùng có các trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này và pháp luật liên quan.

Điều 3: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Gigantec Media

3.1. Gigantec Media có toàn quyền chủ động sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều Khoản Và Điều Kiện này, thiết lập, điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp, bảo trì Ứng Dụng và thực hiện các công việc, chính sách khác liên quan đến Ứng Dụng mà không cần sự đồng ý của Người Dùng. Gigantec Media có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) thông báo cho Người Dùng về hoạt động nêu trên bằng bất kỳ hình thức nào theo quyết định của Gigantec Media, như thông báo trên Ứng Dụng, gửi email hoặc phương thức khác tùy theo quyết định của Gigantec Media.

3.2. Trong trường hợp Người Dùng liên tiếp truy cập Ứng Dụng không thành công, Gigantec Media có thể khóa quyền truy cập Ứng Dụng. Số lần truy cập không thành công và thời hạn khóa quyền truy cập được thực hiện tùy theo chính sách hoặc quyết định của Gigantec Media tại từng thời điểm. Hết thời hạn khóa, Người Dùng có thể tiếp tục truy cập Ứng Dụng. Số lần khóa quyền truy cập không bị giới hạn, trừ trường hợp Gigantec Media có quyết định khác.

3.3. Gigantec Media được quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) chủ động tạm khóa, khóa, xóa Tài Khoản và/hoặc dừng, tạm dừng, hủy bỏ hay chấm dứt cung cấp Ứng Dụng trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

a. Người Dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Và Điều Kiện này theo đánh giá của Gigantec Media tại từng thời điểm.

b. Do thay đổi quy định pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc theo kế hoạch, chính sách của Gigantec Media;

c. Trường hợp khác theo đánh giá và/hoặc quyết định của Gigantec Media tại từng thời điểm.

3.4. Gigantec Media có trách nhiệm bảo mật thông tin của Khách Hàng trừ trường hợp: (i) cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam; (ii) cung cấp thông tin cho các đơn vị cung cấp dịch vụ, đối tác, đơn vị liên kết và/hoặc bên thứ ba liên quan của Gigantec Media; và/hoặc (iii) cung cấp thông tin nhằm phục vụ cho hoạt động, quản trị, điều hành, thay đổi hay nâng cấp dịch vụ của Gigantec Media. Trong các trường hợp nêu trên, Khách Hàng đồng ý rằng Gigantec Media không phải thông báo và/hoặc cần có chấp thuận của Khách Hàng và/hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào. Quy định về bảo mật thông tin tại Khoản này tiếp tục có hiệu lực kể cả sau khi Tài Khoản và/hoặc Ứng Dụng bị khóa, tạm khóa, dừng, tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt.

3.5. Gigantec Media có các quyền khác theo Điều Khoản và Điều Kiện này và quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu Lực

4.1. Điều Khoản Và Điều Kiện này có hiệu lực kể từ thời điểm Người Dùng đăng ký tạo Tại Khoản trực tuyến theo dữ liệu điện tử được ghi nhận bởi Gigantec Media và duy trì hiệu lực vô thời hạn, trừ khi được quyết định cụ thể khác bởi Gigantec Media.

4.2. Điều Khoản Và Điều Kiện này có hiệu lực kể từ thời điểm Người Dùng đăng ký tạo Tại Khoản trực tuyến theo dữ liệu điện tử được ghi nhận bởi Gigantec Media và duy trì hiệu lực vô thời hạn, trừ khi được quyết định cụ thể khác bởi Gigantec Media.

4.3. Không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc dừng, tạm dừng, khóa, tạm khóa Tài Khoản và/hoặc Ứng Dụng, Người Dùng đồng ý và xác nhận không hủy ngang rằng mọi hoạt động của Người Dùng thông qua Ứng Dụng và/hoặc Tài Khoản, theo dữ liệu ghi nhận bởi Gigantec Media, vẫn có giá trị pháp lý ràng buộc không hủy ngang đối với Người Dùng.

Điều 5: Điều Khoản Chung

5.1. Điều Khoản Và Điều Kiện này được lập bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng trong mọi trường hợp.

5.2. Bằng việc đăng ký tạo Tài Khoản, Người Dùng xác nhận đã đọc kỹ, hiểu rõ và chấp thuận Điều Khoản Và Điều Kiện này.

© 2022 The Brokers. All rights reserved

Điều khoản

Chính sách bảo mật